Algemene Voorwaarden

Overal waar mensen samenwerken worden spelregels opgesteld om de samenwerking zo soepel en prettig mogelijk te laten verlopen.

Zo heeft ook Kleijer Vervoersdiensten en KPS koeriers een aantal spelregels die we in acht nemen.

Op al onze werkzaamheden zijn de volgende voorwaarden van toepassing:  

 

Personenvervoer: 

- De Algemene Voorwaarden Taxivervoer bij personenvervoer 

- De Algemene Voorwaarden Airportvervoer  bij personenvervoer 

 

Klachtenmeldpunt Taxi

Op 1 maart 2011 zijn reizigersorganisatie ROVER en branchevereniging Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) Taxi, met steun van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, een onafhankelijk klachtenmeldpunt voor taxi gestart. Zij hebben hiervoor een aparte stichting opgericht:
Stichting Klachtenmeldpunt Taxivervoer.

Dagelijks maken duizenden mensen tevreden gebruik van de taxi. Soms verloopt er iets niet naar wens. U kunt dan een klacht indienen bij het taxibedrijf waar u gebruik van heeft gemaakt. U kunt ook altijd uw klacht melden bij de Stichting Klachtenmeldpunt Taxivervoer. Op de website van het klachtenmeldpunt kunt u lezen hoe. Het online klachtenformulier vindt u onder het tabblad ‘Klachten’. Onder het tabblad ‘Hoe werkt het’ vindt u meer informatie over de procedure, andere klachtenregelingen en de rol van de geschillencommissie. Onder het tabblad 'Contact' kunt u lezen op welke manieren u melding kunt maken van uw klacht.

 

Transport en Koeriersdiensten: 

 

Dutch:
- De AVK Condities bij koeriersdiensten
- De AVC Condities bij nationale transporten
- De CMR Condities bij internationale transporten 
- De TLN Betalingsvoorwaarden na gebruikmaking van onze diensten  
 
English:
- De AVC Condities bij nationale transporten ( English )
- De CMR Condities bij internationale transporten (English)
- De TLN Betalingsvoorwaarden na gebruikmaking van onze diensten (English) 
 
German:
- De CMR Condities bij internationale transporten (German)
- De TLN Betalingsvoorwaarden na gebruikmaking van onze diensten (German) 
 
France:
 - De CMR Condities bij internationale transporten (France) 
 
Van deze voorwaarden gelden altijd de laatste versies zoals deze zijn gedeponeerd bij de Rechtbanken te Amsterdam en Rotterdam.
 

Distributie / Transport

 

De Algemene Vervoerscondities (AVC) 2002 zijn van toepassing op vervoer binnen Nederland. De CMR condities zijn van toepassing op grensoverschrijdend vervoer.

 

AVC 2002

De Algemene Vervoerscondities 2002 (AVC) zijn algemene voorwaarden. U kunt deze toepassen bij goederenvervoer over de weg in Nederland. Volgens deze voorwaarden is de vervoerder aansprakelijk voor schade aan de lading, tenzij deze overmacht aantonen. Hij is aansprakelijkheid tot een bepaald bedrag per kilo.

 

Alleen als afzender en vervoerder dit overeenkomen, zijn de AVC van toepassing. Dit gebeurt meestal door gebruik te maken van een AVC-vrachtbrief.

 

Wanneer is de vervoerder niet aansprakelijk?

De vervoerder is niet aansprakelijk als de schade is ontstaan door:

onoverdekt vervoer als deze manier van transport is overeengekomen;

 

·        Slechte of geen verpakking;

·        behandeling, lading, lossing of stuwing van de lading door of namens afzender of geadresseerde;

·        De (kwetsbare) aard van de lading;

·        Hitte, koude, temperatuurverschillen en luchtvochtigheid, tenzij het een speciaal uitgerust voertuig is;

·        Gebrekkige adressering of etikettering.

·        Ook bij transport van levende dieren is de vervoerder niet aansprakelijk voor schade.

 

CMR

CMR is een internationale conventie bij grensoverschrijdend wegvervoer. De afkorting CMR staat voor Convention Relative au Contrat de Transport International de Marchandises par Route (Conventie voor het Internationaal Vervoer van Zaken over de Weg). De CMR is van toepassing op alle vervoer over de weg van of naar een bij de conventie aangesloten land. De CMR is ook geldig bij een binnenlands transport als onderdeel van een internationaal transport.

 

Aansprakelijkheidslimiet

Kort gezegd is de vervoerder aansprakelijk voor schade aan of verlies van de vervoerde zaken alsmede voor vertragingsschade. Voor andere schade, zoals gevolgschade, bedrijfsstilstand of immateriële schade, is de vervoerder uit hoofde van de vervoerovereenkomst niet aansprakelijk, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.

 

In geval van daadwerkelijk verloren gegaan product, zal de vervoerder overgaan tot compensatie per eenheid product in kilogram/liter. 

 

 

Aansprakelijkheidslimiet voor vervoer binnen Nederland
De vervoerder zal het daadwerkelijk verloren gegane product bij vervoer binnen Nederland compenseren tegen de inkoopwaarde / kostprijs per eenheid product in kilogram/liter, met een maximum van € 3,40 per eenheid product.

 

Aansprakelijkheidslimiet voor grensoverschrijdend vervoer 

De vervoerder zal het daadwerkelijk verloren gegane product bij grensoverschrijdend vervoer compenseren tegen de inkoopwaarde/kostprijs per eenheid product in kilogram/liter, met een maximum van SDR 8.33 per eenheid product in kilogram / liter.

 

Deze limieten beperken de aansprakelijkheid van de vervoerder voor schade aan de lading, die tijdens het vervoer is ontstaan. Bij het vervoer van "goedkope lading" geeft deze limiet een redelijke dekking voor mogelijke schade. Voor hoogwaardige goederen is deze limiet natuurlijk niet afdoende. In deze gevallen dient de afzender een goederentransportverzekering af te sluiten voor de waarde boven de limiet. Zo een goederentransportverzekering kan men zelf regelen bij de eigen verzekeraar, maar kan ook via Van den Anker worden afgesloten. Het initiatief daarvoor ligt wel bij de afzender. Klik hier voor een aanvraagformulier.

 

 

Voor een volledige download van de meest actuele voorwaarden en condities, klik op één van de onderstaande links: 

 

Vrachtbrief wegvervoer

Vervoert u goederen met een eurovergunning? Dan moet u een vrachtbrief bij u hebben. Een vrachtbrief is een overeenkomst over de lading tussen de afzender en de vervoerder. Wilt u goederen vervoeren van, door of naar een land dat is aangesloten bij het CMR-Verdrag? Dan hebt u een CMR-vrachtbrief nodig. Een voorbeeld van een CMR-vrachtbrief (pdf) vindt u op de website van de Kamer van Koophandel (KVK). Het CMR-verdrag regelt de aansprakelijkheid van de vervoerder voor schade aan de lading.

 

Wat moet u doen?

Zowel de afzender als u kunnen een vrachtbrief opmaken en de andere partij vragen de vrachtbrief te ondertekenen. Na ondertekening krijgen de afzender en u een exemplaar. Bij ontvangst van de lading moet u controleren of de gegevens in de vrachtbrief kloppen. Bijvoorbeeld het aantal colli, merk en nummer. Ook moet u de uiterlijke staat van de lading controleren.

 

Geen vrachtbrief nodig

U hebt geen vrachtbrief nodig bij het vervoer van bijvoorbeeld:

 

  • levende dieren;
  • landbouwproducten van het landbouwbedrijf naar de veiling;
  • verpakkingsmiddelen voor landbouwproducten van de veiling naar het landbouwbedrijf;
  • inboedels;
  • losgestorte goederen;
  • postzendingen
 
 
 

Kleijer Vervoersdiensten

 
Ede
 
Wageningen
 
 
Uw mening telt en vinden wij belangrijk!
Vul hieronder het Tevredenheids-
onderzoek in zodat wij onze service 
kunnen blijven optimaliseren.  

Mijn Kleijer Ervaring   

 

          Je reisopties van en
         naar de luchthaven
                   CONTACT HOME
              Neem een  taxi
 

Hier handige tips voor je vliegt. 

 

CONTACT HOME

Weer